ศูนย์เครือข่าย สมศ. ราชภัฏโคราช ประชุมหารือการบริหารงานเครือข่าย ครั้งที่ 1/61

        เมื่อวันที่26 กันยายน2561 ศูนย์เครือข่ายสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมคุรุมิตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และประธานกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารระดับอุดมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เข้าร่วมประชุม

        การประชุมศูนย์เครือข่ายครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา กับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โดยมีข้อตกลงร่วมกัน คือ สมศ.จะจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรอื่นสนับสนุนในการดำเนินงาน แผนงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในส่วนของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย โดยจัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม เป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน ติดตามสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการปรึกษาหารือการบริหารงานงบประมาณปี พ.. 2561-2562 ภายในศูนย์เครือข่าย สมศ. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น