ผู้นำนักศึกษา ราชภัฏโคราช รวมใจปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน

   กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนหุบใหญ่เมืองลับเเล ในโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตัวเองเเละผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริเป็นเเนวทาง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกรียรติ เเละ ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา