กองประกันคุณภาพการศึกษา บุก 6 คณะ ประชุมสัญจรประเมินคุณภาพการศึกษา

   กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมสัญจรชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11-12 และ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะครุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีกรรมการบริหารคณะทุกคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/หลักสูตร เข้าร่วมรับฟัง

   การประชุมสัญจรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 เพื่อการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร บุคลากรต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และเป็นไปตามเจตนารมณ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป