RDI NRRU จัดประชุมบทบาทของ วช. กับทิศทางงานวิจัย ภายใต้ อว.

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประชุมชี้แจง เรื่อง บทบาทของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับทิศทางงานวิจัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง บทบาทของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน วิทยากรโดย นางสาวอุไร เชื้อเย็น ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


   นอกจากนี้ ประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง ทิศทางการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม จัดขึ้นเพื่อชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ วช. ภายใต้กระทรวงใหม่ พร้อมแนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ทำให้ได้รับทุนสนับสนุน ซึ่งคณาจารย์และนักวิจัยจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขอเสนอโครงการวิจัย อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป