ราชภัฏโคราช อบรมแนวทางต่อยอดการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและจัดสรรงบยุทธศาสตร์

        เมื่อวันที่23 กันยายน2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางต่อยอดการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น และการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ฯ จากนั้นเป็นการชี้แจงกระบวนการจัดทำงบประมาณและการเขียนโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ต่อด้วยการชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ การต่อยอดโครงการพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย ปิดท้ายด้วยผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนงานและโครงการยุทธศาสตร์

        การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2562 เพื่อดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการพัฒนาบัณฑิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาผลิตและพัฒนาครู และพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายฯ ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณได้แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 ให้กับมหาวิทยาลัยได้รับทราบ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 ของมหาวิทยาลัย พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังนโยบาย ทิศทางการพัฒนา และแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินโครงการของงบประมาณต่อไป