ภาษาไทย ราชภัฏโคราช สืบสานวรรณคดีไทย แสดงละครเวที เรื่อง “พิลาลสพิมพิลา”

       เมื่อวันที่8 ตุลาคม2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการแสดงละครเวทีวรรณคดีการละคร เรื่อง พิลาลสพิมพิลา ละครเวทีสร้างจากเค้าโครงเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ณ หอประชุมอนุสรณ์70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมรับมอบทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนการจัดงาน ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษา นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแสดงละครเวทีเป็นจำนวนมาก

        การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงความเป็นมา ลักษณะ และพัฒนาการของวรรณคดีไทยร่วมกับศิลปะแขนงต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญ ความเจริญงอกงามทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อันได้แก่ วรรณคดีและศิลปะการแสดงละคร โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ด้วยการสวมบทบาทเป็นตัวละครในวรรณคดีของไทย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักแก้ไขปัญหาและสามารถสืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยได้อย่างภาคภูมิใจ