คลินิกเทคโนโลยี บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชน

   ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตเส้นไหม ตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หมู่บ้านนวัตกรรมผ้าไหมไทยบ้านแฝก ตำบลสามเมือง 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการวิชาการชุมชน พร้อมจัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การสาวเส้นไหม การคัดเลือก รังไหม การต้มรังไหมอย่างถูกวิธี เทคนิคการสาวเส้นไหมและการควบคุมคุณภาพเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการสาวไหม วิทยากรโดย นายนุวัฒน์ พรมจันทึก จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการในการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี มาถ่ายทอดให้ชุมชนได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ในครัวเรือน และทำให้อยู่ดีกินดีมีอาชีพที่มั่นคงยิ่งขึ้น