ราชภัฏโคราช เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

            คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่4 ตุลาคม2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง อัศวกุล กรรมการและเลขานุการ เป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

        การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ แบ่งกลุ่มเป้าหมาย2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่1 คือ ผู้นำนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา มีประเด็นรับฟังความคิดเห็น ดังนี้1. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นต่อการทำงานและการสร้างสรรค์สังคมในอนาคต2. กิจกรรมนักศึกษาที่เสริมสร้างการพัฒนาความสามารถในการทำงาน และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า3. สวัสดิการ อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยที่เสริมสร้างการเรียนรู้4. การดำเนินการอื่น ๆ และกลุ่มที่2 คือ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ใช้บัณฑิต และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประเด็นรับฟังความคิดเห็น คือ1. หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ2. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 3. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ และ4. การดำเนินงานมหาวิทยาลัยด้านอื่น ๆ ซึ่งหลังจากได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ มหาวิทยาลัยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป