ราชภัฏโคราช นำนักศึกษาเสาร์-อาทิตย์ น้อมวันทาบูชาครูและสานสัมพันธ์ลูกเขียว-เหลือง

            กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. และกิจกรรมสานสัมพันธ์ลูกเขียว-เหลือง ประจำปีการศึกษา2562 เมื่อวันที่27 ตุลาคม2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน จากนั้นตัวแทนนักศึกษาถือพานขึ้นไหว้ครู ต่อด้วยประธานในพิธีเจิมหนังสือ พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2561 คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561 และนักศึกษาเรียนดี ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ลูกเขียว-เหลือง นักศึกษาภาค กศ.ปช.รุ่นที่22-23 พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาและผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่

            พิธีไหว้ครูและกิจกรรมสานสัมพันธ์ลูกเขียว-เหลือง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครู น้อมใจเป็นศิษย์ในฐานะนักศึกษาเข้าใหม่ พร้อมที่จะรับความรู้จากครู อาจารย์ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดี เกิดเป็นความรักความสามัคคีกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป