TLO NRRU เสริมสร้างความรู้การคุ้มครอง ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

        งานทรัพย์สินทางปัญญา(TLO) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง สิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่31 สิงหาคม2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย การรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิทยากรจาก นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ จากสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        การจัดอบรมครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความรู้ที่มีต่อทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษาผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายการขอรับความคุ้มครองสิทธิ์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และปกป้องไม่ให้ผลงานของตนเองถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา