NRRU รับเงิน 1 ล้านบาท จาก GSB นำนักศึกษาพัฒนาท้องถิ่น ถอดบทเรียนและปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

            เมื่อวันที่18 ตุลาคม2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ได้จัดการประชุมนำเสนอโครงการย่อยฉบับสมบูรณ์ และปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นPlus 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ1 โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ จันตะเภา ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขต นครราชสีมา2 กล่าวถึงการส่งมอบโครงการและประชุมถอดบทเรียนฯ และอาจารย์ณภัค คณารักษ์เดโช หัวหน้าโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ จากนั้นเป็นการนำเสนอโครงการย่อยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการOTOP องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน7 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มโป่งแดงวินเทจ กลุ่มธารารถไฟ กลุ่มวังน้ำเขียวExrtrme กลุ่มป๊ะโทน กลุ่มหม่อนไหมเสิงสาง กลุ่มนมเขาขาว และกลุ่มโนนไม้แดงโฮมสเตย์

            การนำเสนอโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการหลังจากได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว เกิดจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน ซึ่งธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน1,000,000 บาท ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีอาจารย์ทั้ง5 คณะ เป็นที่ปรึกษา และมีภาคีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และยกระดับให้เป็นธุรกิจมีความเข้มแข็งภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นPlus 2562