บ่มเพาะนักธุรกิจยุคใหม่ อบรมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการดิจิตอล

   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรอบรมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตอล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18-22 มิถุนายน 2562 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ IT Learning Center โดยมี อาจารย์นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง แนวคิดทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการจัดการองค์กรและทรัพยากรด้านการบริหารการเงินและการลงทุน ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กระบวนการ ขั้นตอนและข้อควรรู้ธุรกิจดิจิตอล ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำธุรกิจดิจิตอล ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการให้แก่ผู้ประกอบการเดิมและรายใหม่ อันเป็นการสนับสนุนให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการต่อยอดเชิงธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจให้แก่ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ