ราชภัฏโคราช จับมือ เครือข่ายการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการและ MOU ยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียน

        เมื่อวันที่7 พฤศจิกายน2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบันทึกความร่วมมือ โครงการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้และการคิดเคราะห์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าววัตถุประสงค์ และนำเสนอโครงการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ จากนั้นเป็นการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต1-7 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนแนวคิดให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ

        การประชุมเชิงปฏิบัติการและการบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ20 ปี(2560-2579) กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยในระยะที่1 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่ง คือ อ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 การผลิตและพัฒนาครูของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งมีอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ มีบุคลากรในท้องถิ่น อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และที่สำคัญนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

        ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อวางรากฐานและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการจัดทำบันทึกความร่วมมือ โดยมีข้อตกลงร่วมกันคือ ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ กิจกรรมอื่นที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยมีระยะเวลาลงนามความร่วมมือ3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามถึงวันที่7 พฤศจิกายน2564