ราชภัฏโคราช เปิดโลกกิจกรรม ปี 62 ชวนน้องเข้าชมรมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อสังคม

   กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 “Open world activities” เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2562 ณ หอประชุมใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา จำนวน 40 ชมรม อาทิ ชมรมวงโปงลางสายแนนลำตะคอง ชมรมเยาวชนคนพัฒนา ชมรมวิถีชนคนอีสาน ชมรม
   สานฝันเพื่อวันฟ้าใส ชมรมค่ายดาราศาสตร์ ชมรม NRRU เชียร์ลีดเดอร์ ชมรมพิราบขาว ชมรมสู้เพื่อฝัน ปันสู่ถิ่น ชมรมสิ่งแวดล้อมราชภัฏ ฯลฯ และชมมินิคอนเสิร์ตจาก วง Monik&Wanyai เเละ Alyn

   งานเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้ทำความรู้จักกันระหว่างรุ่นพี่และเพื่อนรุ่นเดียวกัน พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้สมัครเข้าร่วมชมรมที่ตนเองสนใจ เพื่อร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในทุกด้าน โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมควบคู่กับการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป