ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2018

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2562
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดทำโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ณ ศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center)โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับบุคลากร ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนอบรมฟรี ได้ที่
www.ittrain.nrru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ ชั้น 2 เบอร์ภายใน 2732

 

หลักสูตร

วันที่

เวลา

หมายเหตุ

1. การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย LMS           

9 มกราคม 62

13.00-16.30 น.

อาจารย์

2. การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio เพื่อตัดต่อวีดีโอ

16 มกราคม 62

13.00-16.30 น.

อาจารย์

3. การสร้างและการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ (e-testing)

23 มกราคม 62

13.00-16.30 น.

อาจารย์

4. การใช้งาน Google Class Room

30 มกราคม 62

13.00-16.30 น.

อาจารย์

5. การใช้งาน Office 365 เพื่อการเรียนการสอน

6 กุมภาพันธ์ 62

13.00-16.30 น.

อาจารย์

6. การใช้งาน Nrru mail และ Office 365

9 มกราคม 62

16.30-19.30 น.

นักศึกษา

7. เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016

16 มกราคม 62

16.30-19.30 น.

นักศึกษา

8. การใช้ excel เพื่องานสถิติและงานวิจัย

23 มกราคม 62

16.30-19.30 น.

นักศึกษา

9. การสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional

30 มกราคม 62

16.30-19.30 น.

นักศึกษา

10. การตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia studio

6 กุมภาพันธ์ 62

16.30-19.30 น.

นักศึกษา

11. การจัดเอกสารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016

7 กุมภาพันธ์ 62

13.00-16.30 น.

เจ้าหน้าที่

12. Microsoft Excel Advance

13 กุมภาพันธ์ 62

13.00-16.30 น.

เจ้าหน้าที่

13. การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

20 กุมภาพันธ์ 62

13.00-16.30 น.

เจ้าหน้าที่

14. การใช้งาน Office 365 เพื่อสนับสนุนงานในสำนักงาน

27 กุมภาพันธ์ 62

13.00-16.30 น.

เจ้าหน้าที่

15. การใช้โปรแกรมจัดการประชุมออนไลน์ (VDO Conference)

6 มีนาคม 62

13.00-16.30 น.

เจ้าหน้าที่