ปีที่ 28 ฉบับที่ 105 ประจำวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562