ปีที่ 28 ฉบับที่ 113 ประจำวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562