ปีที่ 28 ฉบับที่ 107 ประจำวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562