ปีที่ 29 ฉบับที่ 111 ประจำวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2563