ปีที่ 28 ฉบับที่ 115 ประจำวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562