ปีที่ 28 ฉบับที่ 108 ประจำวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562