ปีที่ 29 ฉบับที่ 69 ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563