ปีที่ 28 ฉบับที่ 120 ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562