ปีที่ 29 ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563