ปีที่ 28 ฉบับที่ 126 ประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562