ปีที่ 28 ฉบับที่ 58 ประจำวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562