ปีที่ 28 ฉบับที่ 124 ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562