ปีที่ 28 ฉบับที่ 31 ประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562