ปีที่ 28 ฉบับที่ 117 ประจำวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562