คืนข้อมูลบริการวิชาการบ้านโพนสูง

คืนข้อมูลบริการวิชาการบ้านโพนสูง

   ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสรุปและประเมินผลการบริการวิชาการ ณ บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคืนข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่บ้านโพนสูง ในวันที่ 11 กันยายน 2563