เฟ้นหายุวทูตรุ่นใหม่ เปิดรับสมัคร “NRRU Young Ambassador”

   กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “NRRU Young Ambassador” เพื่อเข้ารับการอบรมยุวทูต ฝึกปฏิบัติและสอบคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ยุวทูต
ของมหาวิทยาลัย โดยคุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้

   1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ/ชั้นปี และไม่เคยเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยมาก่อน (นักศึกษาที่เคยเข้ารับอบรมยุวทูต แต่ยังไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการอบรมใหม่ได้)
   2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
   3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ
   4. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   5. นักศึกษาเคยเข้าร่วมกิจกรรม Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ
   นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:International Affairs Office,NRRU ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1547,1548 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562