ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมประกอบด้วย
   -แข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
   -แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   -แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
   -ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   -ประกวด Science Show
   -ประกวดการจัดนิทรรศการและการประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
   -นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
   -นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
   -นิทรรศการ ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
   -นิทรรศการสิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   -นิทรรศการวิชาการของหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ และ เอกชน

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4400-9009 ต่อ 3200,3223 โทรสาร 0-4427-2939 http://sciencetech.nrru.ac.th