สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย จำนวน 4 ประเภท

คณาจารย์ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยฯ พร้อมแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา https://rdi.nrru.ac.th
เลือก ข่าวประกาศ

*** ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามระยะเวลาที่กำหนด***
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 9461
หรือทางหมายเลขสำนักงาน 044-272941