รู้หรือไม่ เรายืมหนังสือต่างสถาบัน ในจังหวัดนครราชสีมา ได้ด้วยนะ

"บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET)"


ใครยืมได้บ้าง ?

อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สามารถยืมหนังสือจากสถาบันเครือข่าย 7 สถาบัน ในจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  4. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  6. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครราชสีมา
  7. วิทยาลัยนครราชสีมา

ยืมอย่างไร ?

สามารถติดต่อขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืน  โทร 044009009 ต่อ 2312