ราชภัฏโคราช คุมเข้ม ตั้งจุดคัดกรอง หน้าอาคาร 9 ป้องกันโควิด-19

   สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้จัดให้มีจุดบริการคัดกรองเชื้อไวรัส ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร 9 โดยมี บุคลากรจิตอาสาของแต่ละหน่วยงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กรอกข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าอาคารให้แก่บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ พร้อมทั้งมีบริการเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลบริเวณทางเข้าอาคาร และได้จัดให้มีการเข้า-ออก เพียงประตูเดียว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)