ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2562

ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ให้มารายงานตัวเพื่อรับฟังการชี้แจงและยืนยันการเข้าศึกษา

ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-09.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

สิ่งที่ต้องนำมา 
   1. บัตรประจำตัวเข้าสอบ (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ http://entrance.nrru.ac.th หัวข้อ "พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบ") 
   2. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

การแต่งกาย
สอบสัมภาษณ์ ภาค กศ.ปช. วันที่ 21 ก.ค. 62
ชุดสุภาพ หรือ ชุดนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันเดิม