ข่าวดี! สวัสดิการออมทรัพย์ เปิดให้ถอนหุ้นคืน

   ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้สมาชิกถอนหุ้นคืนวงเงิน 5,000,000 บาท โดยสมาชิกที่สนใจถอดหุ้น จะต้องถือหุ้นอย่างน้อย 12 เดือน ถึงจะมีสิทธิ์ถอนเงินหุ้นบางส่วนคืนได้ ซึ่งจะต้องมีเงินคงเหลือ 30% ของหุ้นสะสม หรือกรณีที่สมาชิกที่กู้เงินจากสวัสดิการออมทรัพย์ทุกประเภท หากจะถอนค่าหุ้นคืนจะต้องมีเงินคงเหลือ 30% ของเงินกู้แต่ละประเภทเช่นกัน (ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน)

   สมาชิกที่สนใจถอนหุ้นคืน สามารถติดต่อรับเอกสาร พร้อมยื่นความจำนงได้ที่ งานสวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1604 หรือ 0-4424-7025 ถอนหุ้นคืนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562