เชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ทั้ง 2 กลุ่ม (ตารางเรียนในวันอังคารและวันพฤหัสบดี)
เข้าร่วมพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3

สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ โทร. 1547