ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 440/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลการสอบแข่งขันดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการสอบแข่งขัน  >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  >>>
<<< ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>