ขอเชิญชวน บุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม "การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย"