ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

. .ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 440/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  >>>
* ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้มารับบัตรประจำตัวสอบที่หน้าห้องสอบแข่งขัน
<<< ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>