ขอเชิญตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีอายุระหว่าง 44-59 ปี เข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน ภายใต้โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 โดยกำหนดการ มีดังนี้

   -วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์แพทย์เขตเมืองฯ อาคาร 27 ชั้น 1 กิจกรรมเจาะเลือดเพื่อดูปริมาณน้ำตาลภายหลังการรับประทานอาหารกลางวัน 1-2 ชั่วโมง
   -วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30-18.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ (24.125) การอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีค่าน้ำตาลปลายนิ้ว 110-199 มก./ดล. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยที่จะคัดกรองค่าความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเพิ่มเติม
   -วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30-09.30 น. ณ ห้อง 32.07.05 อาคาร 32 ชั้น 7 การตรวจวัดสารชีวเคมีในเลือด ผู้ที่มีค่าน้ำตาลปลายนิ้ว 110-199 มก./ดล. ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน สามารถสอบถามรายละเอียดการคัดกรองเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สิริกาญจน์ สันติเสวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หมายเลขโทรศัพท์ 06-5668-9491