ครุศาสตร์ ราชภัฏราชสีมา เปิดบ้านประชุมวิชาการ “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาทองถิ่น”

   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2

   ภายในงานได้จัดให้มีการมอบรางวัลครูต้นแบบและศิษย์เก่าดีเด่น การบรรยายพิเศษเรื่อง ศาสตร์พระราชากับการสร้างครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย และประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนบนฐาน PLC,ทักษะ EF รากฐานสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21,การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning,การใช้ CBL เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

   ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:Newคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะครุศาสตร์ อาคาร 17 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 
0-4400-9009 ต่อ 1721,1722