ผ่อนผันการรับราชการทหาร

   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่มีความประสงค์ ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

   1. นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2542 (กรณีตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ปี 2563) และเป็นชายไทยที่มีอายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ พร้อมได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
   2. นักศึกษาที่เคยขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหารจากสถาบันการศึกษาอื่นมาก่อน จะต้องยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกใหม่

   นักศึกษาที่สนใจสามารถรับแบบฟอร์มขอผ่อนผัน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420 สามารถผ่อนผันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562