มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม “การนำ OKRs มาใช้ในสถาบันการศึกษา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม “การนำ OKRs มาใช้ในสถาบันการศึกษา”

วิทยากรโดย
ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคาร 31 ชั้น 3 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โทร.0-4424-7016 หรือ 0-4400-9009 ต่อ 1544,9430