แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เกี่ยวกับการให้บริการชุดครุยฯ

แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เกี่ยวกับการให้บริการชุดครุยฯ 
1. ขั้นตอนการสั่งซื้อชุดครุยฯhttps://drive.google.com/file/d/1GAKP8UiPRAfE2OTjwjrPFyysDBxwlKWU/view?usp=sharing 
2. ตัวอย่างสีชุดครุยฯ ระดับปริญญาตรีhttps://drive.google.com/file/d/1c_PMtQo3umaWjbCFZwl9YcKvGu7A6Imi/view?usp=sharing
3. ภาพความแตกต่างของสีชุดครุยhttps://drive.google.com/file/d/1G9djtZO9DjjcTG-4RP2UeQysaPpuOw2g/view?usp=sharing