ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

นักศึกษา สามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

  -ภาคปกติ เปิดให้ประเมิน ภาคเรียนที่ 3/2562 และประเมินย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียน 1/2562
  -ภาคกศ.ปช. เปิดให้ประเมินภาคเรียนที่ 2/2562 และประเมินย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 1/2562 และภาคเรียนที่ 3/2561

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563   คลิกประเมินที่ลิงค์ http://mis.nrru.ac.th/assess/index.php