ราชภัฏโคราช พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ ปี 62

   คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอฺธิการบดี ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน พัฒนาสมรรถนะในการเขียนผลงานวิชาการ เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

   คณาจารย์ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9470,9522 หรือ นางเปรมยุดา วรฉัตร หมายเลขโทรศัพท์ 09-3495-4196