นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพ การแข่งขัน SUT Hackathon#3

        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษาทีมเมกะธอน สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายสุภกิจ โพธิ์ไทรย์ นายณรงค์ศักดิ์ ด้วงตะกั่ว และนายกิตติชัย หอมสูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่2 เข้าร่วมการแข่งขันSUT Hackathon#3 หัวข้อ “Health &Wellness” สร้างนวัตกรรม ทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งผลปรากฏว่า ทีมเมกะธอน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศสร้างสรรค์ผลงานภายใต้การคิดค้นแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ อินซูลิน บ๊อกซ์ หรือ กล่องเก็บอินซูลิน ที่สามารถทำหน้าที่เก็บอินซูลิน เพื่อใช้ในเวลาเดินทางของผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภทที่หนึ่ง ที่จะต้องรักษาระดับน้ำตาลกลูโคสของตนเองตลอดทั้งวัน โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมIdeathon กับWASEDA University,Tokyo และเรียนรู้กับStartup ที่ประเทศญี่ปุ่น

        การแข่งขันSUT Hackathon#3 จัดโดย สถาบันพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอด คิดค้นเป็นแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ทางด้านสุขภาพ พร้อมได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภายในเวลา72 ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำสิ่งที่อยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ 
และเกิดเป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน