นักศึกษาราชภัฏโคราช ประกาศชัย คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ฯ โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว

        สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ดิจิทัล ปีที่16 ซึ่งผลการประกวดปรากฎว่า นางสาวนิธิพร สงสูงเนิน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่2 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โดยได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่11 กันยายน2561 ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น4 ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

        โครงการเส้นทางสู่ดวงดาวฯ จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ที่มีความสามารถทางด้านการพูด สมัครเข้าร่วมการประกวด ซึ่งได้ดำเนินการจัดประกวดเมื่อวันที่18-20 และ23-24 กรกฎาคม2561 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทำการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล เมื่อวันที่10 สิงหาคม2561 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ในการใช้ภาษาไทยต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง อันเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชนในแขนงผู้ประกาศข่าว รวมไปถึงยังเป็นการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้เยาวชนรักในการอ่านและรู้จักฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง